श्रीरामपूर , शिर्डी परिसरात घराचा दरवाजा तोडून दरोडा घालणारे सराईत गुन्हेगार जेरबंद , स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई


श्रीरामपूर , शिर्डी परिसरात घराचा दरवाजा तोडून दरोडा घालणारे सराईत गुन्हेगार जेरबंद , स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई

अहमदनगर ( प्रतिनिधी संजय सावंत )

श्रीरामपूर , शिर्डी परिसरात घराचा दरवाजा तोडून दरोडा घालणारे सराईत गुन्हेगार जेरबंद , स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई . प्रस्तूत बातमीची हकिगत अशी कि , दिनांक ०४/०८/२०२१ रोजीचे रात्री फिर्यादी श्री . अशिष अनिल गोंदकर , वय २३ वर्षे , रा . हरिओम बंगला , सितानगर नाला रोड , शिडी हे त्यांचे आई व आजीसह घरामध्ये झोपलेले असताना अनोळखी ७ ८ इसमांनी फिर्यादी यांचे बंगल्याचे मेन गेट व दरवाजा कटावनीचे सहाय्याने तोडून घरामध्ये प्रवेश करुन फिर्यादी , फिर्यादीची आई व आजी यांना कटावनी व चाकूचा धाक दाखवून फिर्यादीचे हातपाय बांधून घरातील सोने चांदीचे दागिणे , रोख रक्कम असा एकूण १२,२०,००० / -रु . किं . चा ऐवज दरोडा टाकून चोरुन नेला होता . सदर घटनेबाबत शिर्डी पो.स्टे येथे गुरनं . 1 २६ ९ / २०२१ , भादवि कलम ४५७ , ४५८ , ३८० , ३ ९ ५ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता . सदरचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर मा . पोलीस अधीक्षक साो , अहमदनगर , मा . अपर पोलीस अधीक्षक साो , अहमदनगर , मा . उपविभागीय पोलीस अधिकारी साो , शिर्डी विभाग , श्री . अनिल कटके , पोलीस निरीक्षक , स्थानिक गुन्हे शाखा , अहमदनगर यांनी सदरचा गुन्हा घडले ठिकाणी भेट देवून घटनास्थळाचे निरीक्षक करुन आरोपी बाबत माहिती घेतली . त्यांनतर मा . पोलीस अधीक्षक साो , अहमदनगर यांचे सुचना प्रमाणे सदर गुन्ह्याचे तपासकामी पोनि / अनिल कटके यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांचे स्वतंत्र पथक नेमून सुचना दिल्या होत्या . त्या सुचना प्रमाणे स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक गुन्ह्याचा तपास करीत असताना अशा प्रकारचे गुन्हे करणारे स्थानिक गुन्हे शाखेच्या अभिलेखावरील सराईत गुन्हेगारांचे फोटो फिर्यादी व साक्षीदार यांना दाखविण्यात आले होते . त्यावरुन फिर्यादी व साक्षीदार यांनी दिलेल्या माहितीचे आधारे गुन्ह्यातील आरोपींचा तपास चालू असताना पोनि / अनिल कटके यांना गुप्त खबऱ्याकडून माहिती मिळाली कि , सदरचा गुन्हा हा अनिल भोसले व त्याचा भाऊ गुलब्या भोसले , दोघे रा . गोंडेगाव , ता . नेवासा व त्याचे टोळीतील साथीदारांनी मिळून केला असल्याची खात्रीशीर माहिती मिळाल्याने स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकातील सपोनि / सोमनाथ दिवटे , सपोनि / गणेश इंगळे , पोहेकॉ / सुनिल चव्हाण , मनोहर गोसावी , पोना / शंकर चौधरी , संदीप दरंदले , पोकों / प्रकाश वाघ , मयूर गायकवाड , सागर ससाणे , जालिंदर माने , रोहित येमूल , चालक पोहेकॉ / उमाकांत गावडे असे आरोपीचा शोध घेत होते . परंतू आरोपी हे सराईत गुन्हेगार असल्यामूळे वारंवार आपले वास्तव्याचे ठिकाणे बदलून रहात होते . परंतू पथकातील अधिकारी व अंमलदार हे आरोपीचे मागावर होते . त्या दरम्यान आरोपी अनिल भोसले व त्याचा भाऊ गुलब्या भोसले हे दोघे त्यांचे घरी आले असल्याची माहिती मिळाल्याने पथकातील अधिकारी व अंमलदार यांनी तात्काळ गोंडेगाव येथे जावून आरोपींना पकडण्यासाठी सापळा लावला असता आरोपींना पोलीस आल्याची चाहूल लागल्याने ते पळून जावू लागले . पथकातील अधिकारी व अंमलदार यांनी पाठलाग करुन दोन आरोपींना मोठ्या शिताफीने ताब्यात घेवून त्यांना त्यांची नावे , पत्ते विचारले असता त्यांनी त्यांची नावे , पत्ते १ ) यासीनखों उर्फ अनिल शिवाजी भोसले , रा . गोंडेगाव , ता . नेवासा , २ ) मुंदरसिंग उर्फ गुलब्या शिवाजी भोसले , रा . गोंडेगाव , ता . नेवासा असे असल्याचे सांगीतले . त्यांचेकडे वरील नमुद गुन्ह्याबाबत विचारपूस केली असता ते उडवाउडवीची उत्तरे देवू लागले . त्यांना विश्वासात घेवून त्यांचेकडे कसून चौकशी केली असता त्यांनी सदरचा गुन्हा हा त्यांनी व त्यांचे इतर सहा साथीदारांनी मिळून केला असल्याची माहिती दिली . त्यापैकी एक साथीदार हा विधीसंघर्षीत बालक असुन इतर फरार आरोपींचा शोध घेतला . परंतू ते मिळून आले नाही . ताब्यात घेतलेल्या आरोपींना अधिक विश्वासात घेवून आणखी कोठे - कोठे गुन्हे केलेले आहेत याबाबत कसून चौकशी केली असता त्यांनी श्रीरामपूर शहर व श्रीरामपूर तालुक्यामध्ये गुन्हे केल्याची माहिती दिल्याने त्याबाबत पो.स्टे . चे अभिलेखाची पाहणी केली असता वरील नमुव दोन आरोपी व त्यांचे सहा साथीदारांकडून खालील प्रमाणे एकूण ४ गुन्हे उघडकीस आलेले आहेत . १ ) श्रीरामपूर शहर पो.स्टे . गुरनं . 1५२८/२०२१ , भादवि कलम ३ ९ ५ २ ) श्रीरामपूर शहर पो.स्टे . गुरनं . 1४८/२०२१ , भादवि कलम ३ ९ ४ ३ ) श्रीरामपूर तालुका पो.स्टे . गुरनं . ११५ ९ / २०२१ , भादवि कलम ४५७,३८० ४ ) शिर्डी पो.स्टे . गुरनं . 1 २६ ९ / २०२१ , भादवि कलम ४५७ , ४५८ , ३८० , ३ ९ ५ वरील नमुद आरोपी हे सराईत गुन्हेगार असून त्यांचे विरुष्य यापुर्वी दरोडा , जबरी चोरी , घरफोडी चोरी , बेकायदा हत्यार बाळगणे , मारामारी या स्वरुपाचे खालील प्रमाणे गुन्हे दाखल आहेत . आरोपी पासीनखों उर्फ अनिल शिवाजी भोसले याचे विरुष्व दाखल गुन्हे नेवासा वरील नमुव दोन आरोपी व त्यांचे सहा साथीदारांकडून खालील प्रमाणे एकूण ४ गुन्हे उघडकीस आलेले आहेत . १ ) श्रीरामपूर शहर पो.स्टे . गुरनं . 1५२८/२०२१ , भादवि कलम ३ ९ ५ २ ) श्रीरामपूर शहर पो.स्टे . गुरनं . 1४८/२०२१ , भादवि कलम ३ ९ ४ ३ ) श्रीरामपूर तालुका पो.स्टे . गुरनं . ११५ ९ / २०२१ , भादवि कलम ४५७,३८० ४ ) शिर्डी पो.स्टे . गुरनं . 1 २६ ९ / २०२१ , भादवि कलम ४५७ , ४५८ , ३८० , ३ ९ ५ वरील नमुद आरोपी हे सराईत गुन्हेगार असून त्यांचे विरुष्य यापुर्वी दरोडा , जबरी चोरी , घरफोडी चोरी , बेकायदा हत्यार बाळगणे , मारामारी या स्वरुपाचे खालील प्रमाणे गुन्हे दाखल आहेत . आरोपी पासीनखों उर्फ अनिल शिवाजी भोसले याचे विरुष्व दाखल गुन्हे नेवासा प्रमाणे आरोपी विरुध्द यापूर्वी गुन्हे दाखल असून आरोपींना शिर्डी पो.स्टे . येथे हजर करण्यात आले आहे . पुढील कार्यवाही शिर्डी पो.स्टे . करीत आहेत . सदरची कारवाई मा . श्री . मनोज पाटील साहेब , पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर , श्रीमती . दिपाली काळे मॅडम , अपर पोलीस अधीक्षक , श्रीरामपूर व श्री . संजय सातव साहेब , उपविभागीय पोलीस अधीकारी , शिडी .. विभाग यांचे सुचना व मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखाचे पोलीस अधिकारी व अमलदार यांनी केलेली आहे.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News